Team & Intervisie

Teamcoaching

Het coachen van directies, MT’s, teams, afdelingen, business-units bij o.a.:

 • Samenwerkingsvraagstukken
 • Team effectiviteit en synergie
 • Team building en ontwikkeling
 • Team normen en communicatie
 • Koers bepalen en houden
 • Nieuwe teamsamenstelling/kennismaking
 • Project intervisie
 • Reorganisatie, fusie/overname, ontvlechting en privatisering
 • Opvolgingsvraagstukken
 • Via thema’s

Intervisie 

Bij intervisie brengen betrokkenen zelf in wat er op dat moment bij ze leeft. Bijvoorbeeld een probleem met een cliënt of een lastige stagnerende interne situatie. Hierbij gaat het er vooral om inzicht te krijgen in de wijze van communiceren met elkaar, elkaar te steunen en op nieuwe ideeën te brengen via periodieke gesprekken over de dagelijkse praktijk. Verder is kenmerkend voor intervisie, dat deze bijeenkomsten regelmatig en verspreid over een langere periode plaatsvinden, zodat er op den duur verdieping en verbinding kunnen ontstaan tussen de deelnemers.

Begeleide Intervisie

 • Intervisie begeleiding
 • En het coachen van intervisie begeleiders

Intervisie, de aanpak en de begeleiding

Door begeleide intervisie wordt een platform geboden om met collega’s praktijk ervaringen uit te wisselen en te reflecteren op eigen gedrag. De begeleiding is erop gericht de deelnemers binnen een gezamenlijk vastgestelde structuur doelgericht tot oplossingen te laten komen én het inzicht in het eigen gedrag te vergroten.

De werkwijze richt zich in het bijzonder op de collegiale consultatie, waarbij de professionals elkaars klankbord en inspiratiebron zijn en de begeleider dit proces faciliteert en leert tot dieper inzicht te komen.
Bij intervisie brengen betrokkenen zelf in wat er op dat moment bij ze leeft. Er wordt dus niet gewerkt met agenda’s vooraf en notulen achteraf. Bij intervisie gaat het vooral om inzicht te krijgen in de wijze van communiceren met elkaar, elkaar te steunen en op nieuwe ideeën te brengen.

Verder is kenmerkend voor intervisie, dat deze bijeenkomsten regelmatig en verspreid over een langere periode plaatsvinden, zodat er op den duur verdieping ontstaat. Soms kunnen bepaalde thema’s op verzoek aan de orde komen. Als voorbeelden hiervan kunnen worden genoemd: coaching en leidinggeven, feedback geven, talentontwikkeling, kernkwaliteiten, metacommunicatie, teambuilding en open communicatie.

De groep

In een groep met ongeveer zes  collega’s consulteren ze elkaar over een effectieve aanpak van management vraagstukken.

De groep komt eens per 6 à 8 weken bijeen om in een veilige en open sfeer te reflecteren op houding en gedrag. De twee uur durende bespreking vindt op een rustige en neutrale locatie plaats.

De begeleiding

De begeleider helpt de vragen te verhelderen en te verdiepen, waardoor de consultatie het niveau ontstijgt van het uitwisselen van alleen maar vergelijkbare management vragen en ideeën. Door het inbouwen van de centrale vraag: ”waarom komt juist deze persoon op dit moment met deze vraag? “ wordt het vraagstuk verdiept tot een persoonlijke component.

Het intensieve contact met mensen die in een vergelijkbare positie verkeren maar geen directe concurrenten vormen, geeft de ruimte om twijfels over het eigen handelen te bespreken.
Intake gesprekken zijn nodig, om goed samengestelde groepen te verkrijgen.

Ervaringen en duur

Eerdere deelnemers aan vergelijkbare groepen hebben o.a. ervaren dat deze vorm van intervisie hun inzicht in eigen mogelijkheden vergroot heeft en het probleemoplossende vermogen verhoogt.

De totale duur van dit intervisie traject is ongeveer een jaar (6 bijeenkomsten van 2 uur) en kan desgewenst met een jaar verlengd worden. Afspraken worden voor een aantal keren vooraf gepland.

Wat levert intervisie op?

 • Helderheid in ogenschijnlijk ingewikkelde kwesties
 • Een praktische aanpak waarin  iedereen tot zijn recht kan komen
 • Een benadering waarbij gesproken kan worden vanuit ieders “verschillend zijn” en waarin deze onderlinge verschillen ook als kracht gezien kunnen worden
 • Het uiteindelijk samen bereiken van een vertrouwelijkheid, waardoor ook de onderstroom, d.w.z. de diepere reden van zaken bespreekbaar gemaakt kan worden
 • Een situatie waar derhalve de gevoelens en emoties van een ieder naar voren kunnen komen
 • Open en eerlijk naar jezelf en anderen kunnen zijn
 • Door dit alles een openheid bereiken, die een toegevoegde waarde heeft in het  creatiever en flexibeler worden en in beter luisteren naar elkaar
 • Kortom: op den duur bouw je iets op met elkaar dat meer is dan de som der delen, een positieve spiraal

De Aanpak

 • Aan de hand van de zich in de dagelijkse praktijk voordoende zaken (praktijkgevallen of persoonlijke thema’s), die betrokkenen naar voren willen brengen, komen we rustig in gesprek met elkaar.
 • Door aandachtig te luisteren, de tijd te nemen en door te vragen kunnen zaken duidelijker worden, kan de vertrouwelijkheid toenemen, verdiept het gesprek zich en kan ook de  “onderstroom”, waarin zich impliciete veronderstellingen, aannames en de gevoelens van een ieder bevinden, naar voren komen.
 • Het bespreken van deze onderstroom (de verborgen bestuurders) geeft vaak belangrijke toegevoegde waarde.
 • Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan, het verkrijgen van: meer inzicht in eigen weerstanden, begrip voor bepaalde situaties, het verkrijgen van meer focus, meer gerichte oplossingskracht en daadkracht

Samenvattend

Door aandachtig te luisteren en door te vragen,
door open en eerlijk te zijn naar jezelf en anderen,
door niet meteen te oordelen, maar open te staan voor wat bedoeld wordt,
door je bewust te worden van wat jijzelf voelt en wilt,
door verschillen met elkaar te delen, i.p.v. elkaar te willen overtuigen,
door zelf verantwoordelijkheid te ervaren,
een positieve spiraal bereikt,
waardoor de openheid, betrokkenheid, collegialiteit, de flexibiliteit, creativiteit en daadkracht van de groep en van ieder individu daarin, enorm kunnen gaan toenemen.

Helderheid in ogenschijnlijk ingewikkelde kwesties